Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

Yumchatea is onderdeel van ChiChiChaCha V.O.F. hierna te noemen Yumchatea. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yumchatea zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de contractspartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Yumchatea worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Yumchatea worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Yumchatea ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Yumchatea zijn vrijblijvend en Yumchatea behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Yumchatea. Yumchatea is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Yumchatea dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens Yumchatea niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft Yumchatea het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van Yumchatea op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan Yumchatea zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de contractspartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Yumchatea.

 

Artikel 4: Levering

Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen, mits op voorraad, zo snel mogelijk uitgeleverd. Wanneer een artikel niet leverbaar is, wordt met de klant contact opgenomen en mag de bestelling desgewenst worden geannuleerd. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de contractspartij. Yumchatea hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door Yumchatea opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de contractspartij. Yumchatea is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Yumchatea gedragen. Na ontvangst van het product heeft de contractspartij een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Verse producten zoals koffie en thee kunnen niet geretourneerd worden. Indien de contractspartij producten wil retourneren, dient dit binnen 7 dagen schriftelijk (via e-mail of brief) te worden gemeld en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te worden gestuurd. Daarbij draagt de contractspartij de kosten en het risico van de retourzending.

LET OP: producten kunnen alleen worden teruggestuurd na overleg met Yumchatea. Indien de contractspartij artikelen retour stuurt, zonder dit vooraf kenbaar te hebben gemaakt aan Yumchatea en zonder daar vooraf toestemming voor te hebben gekregen, is Yumchatea niet verplicht de retournering te accepteren, dan wel geld terug te betalen. Artikelen waarvan het kwaliteitszegel is verbroken, worden door Yumchatea niet retour genomen. Indien de contractspartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Yumchatea deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Yumchatea zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

 

Artikel 5: Bezorging

De contractspartij draagt altijd bij in de verzendkosten als de ordergrootte minder dan € 50,- bedraagt, inclusief BTW. De hoogte van de verzendkosten is daarmee voor alle bestellingen gelijk. Bij het afrekenen in de webwinkel worden deze vermeldt.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Yumchatea het eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Yumchatea zich het eigendomsrecht op de zaken tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichte werkzaamheden zijn voldaan. Yumchatea houdt zich voorts het eigendom voor op te leveren zaken ter zake met de overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichte door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding en rente. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 voordoet is Yumchatea gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Yumchatea zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Yumchatea de zaken heeft teruggehaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden. Zolang het eigendom van de door Yumchatea verkochte zaken nog niet is overgegaan op een contractspartij, is de contractspartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang het eigendom nog niet op contractspartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van Yumchatea verplicht de polis ter inzage aan Yumchatea te verstrekken.

 

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Yumchatea geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Yumchatea garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

De contractspartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Yumchatea daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@yumchatea.nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de contractspartij te wijten is of anderszins voor rekening van de contractspartij en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor rekening van de contractspartij laten herstellen/vervangen. Het risico tijdens het transport van het door de contractspartij bestelde product is voor Yumchatea. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de contractspartij over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Yumchatea kunnen worden uitgesloten.

 

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en Yumchatea dan wel tussen Yumchatea en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en Yumchatea, is Yumchatea niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Yumchatea.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

Yumchatea respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. Yumchatea zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

 

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Yumchatea ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Yumchatea gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Yumchatea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12: Diversen

Indien de contractspartij aan Yumchatea schriftelijk opgave doet van een adres, is Yumchatea gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan Yumchatea schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Yumchatea gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Yumchatea deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Yumchatea in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Yumchatea vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Yumchatea is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.